Redaksiya Heyyəti

İlham Ələkbərov Xəyyam

Protozoologiya laboratoriyasının müdiri

Anadan Olduğu Yer

Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri

Təvəllüdü

1948-11-20

Elmi dərəcə

Biologiya elmləri doktoru

Əsas İş Yeri və Ünvanı

ARETN Zoologiya İnstitutu

Təhsil

Azərbaycan Dövlət Universiteti

Vəzifəsi

Professor, müxbir üzv

Telefon

(+994 12) 510-97-02

Faks

Elektron Poçtu

Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı:

180 elmi əsər, 3 monoqrafiya 

Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı:

115

Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı

86

Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı

1

Kadr hazırlığı

Fəlsəfə Doktorlarının Sayı

9

Elmlər doktorlarının sayı

2

Əsas Elmi Nailiyyətləri

Müasir sitoloji və ekoloji metodların müəllifi, sərbəstyaşayan ibtidailərin morfologiyasının və ekologiyasının öyrənilməsi, həmçinin ibtidailərin hüceyrə-orqanizm və birlik səviyyəsində ətraf mühitin çirklənməsinin biotestləşdirilməsi metodlarının işlənib hazırlanması. 130 yeni sərbəstyaşayan ibtidai növünü təsvir etmişdir.

Elmi Əsərlərinin Adları

► И.Х.Алекперов. Атлас свободноживущих инфузорий (Классы Kinetofragminophora, Colpodea, Olygohymenophora, Polyhymenophora). Изд-во "Борчалы", Баку, 2005, 310 с.

► И.Х.Алекперов. Свободноживущие Инфузории Азербайджана (экология, зоогеография, практическое значение). Баку, «Элм», 2012; 520 с.

► И.Х.Алекперов. К изучению фауны инфузорий планктона Джейранбатанского водохранилища. / Алиев А. // I съезд Всесоюзного об-ва протозоологов. Баку, Элм, 1971, с.11.

► И.Х.Алекперов. К изучению фауны планктонных инфузорий Мингечаурского и Варваринского водохранилищ. Тез.научн. конф. АН Азерб. ССР, «Элм», 1974

► И.Х.Алекперов. Новый род инфузорий Bakuella gen.nov. (отряд Hipotrichida) из Каспийского моря и Джейранбатанского водохранилища. / Агамалиев Ф. // Зоол.Ж-л, 1976, №1, с. 128-131,Москва.

► И.Х.Алекперов. Экологические особенности планктонных инфузорий Мингечаурского и Варваринского водохранилищ. 2 съезд Всесоюз.об-ва протозоологов. Киев. Наукова думка, 1976, с. 19.

► И.Х.Алекперов. Сезонная динамика видового состава, численности и биомассы планктонных инфузорий Джейранбатанского водохранилища. Изв. АН Азерб. ССР, сер.биол.наук, 1979, №4, с.81-84, Баку.

► Ələkbərov İ. Sərbəstyaçayan infuzorların atlası (Kinetofragminophora, Colpodea, Polyhymenophora). 2005, “Borçali”, Baku 310 s.

► Ələkbərov İ. Azərbaycanın sərbəstyaşayan infuzorları. 2012, “Elm” Bakı, 520s.

► Ələkbərov İ., Sneqovaya N., Tahirova E. Azərbaycanın sərbərstyaşayan infuzor və çanaqlı amöblərinin kadastrı. 2017, “KMK”, Moskva, 127

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü

Beynəlxalq Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü, Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin üzvü, 2 yerli və 5 xarici elmi jurnalın redaksiya heyətinin üzvü

Pedaqoji Fəaliyyəti

Təltif və Mükafatları

AMEA-nın 2 Fəxri Fərmanları

Əsas İş Yeri və Ünvanı

AZ1073, Azərbaycan Respublikası, Bakı ş., A.Abasovküç., 1128 döngə, 504 məhəllə