Redaksiya Heyyəti

Elşad Əhmədov İlyas oğlu

Redaktor Müavini

Anadan Olduğu Yer

Azərbaycan Respublikası, Sabirabad şəh, Qaratoğay kəndi

Təvəllüdü

1969-02-10

Elmi dərəcə

Biologiya elmləri doktoru, dosent

Əsas İş Yeri və Ünvanı

ARETN Zoologiya İnstitutu

Təhsil

Bakı Dövlət Universiteti

Vəzifəsi

ARETN Zoologiya İnstitutunun İcraçı direktoru

Telefon

(012) 539-74-04 ; (012) 510-75-32

Faks

(+994 12) 5397353

Elektron Poçtu

Namizədlik (PhD) Dissertasiyasının Mövzusu:

İxtisas şifri: 03.00.19

İxtisasın adı: Parazitologiya

Mövzunun adı: Ev toyuqlarının eymeriozu (E.tenella) və müalicəsində bəzi parazitoloji və zülal mübadiləsi göstəricilərinin öyrənilməsi

Doktorluq Dissertasiyasının Mövzusu:

İxtisas şifri: 24.29.01

İxtisasın adı: Parazitologiya

Mövzunun adı: Ev toyuqlarının eymeriozunun (Apicomplexa, Coccidia, Eimeriidae) əsas törədiciləri və onlara qarşı koksidiostatik preparatlarla birgə yerli dərman bitkilərinin təsir mexanizmi

Çapdan Çıxmış Elmi Əsərlərinin Ümumi Sayı: 100

100

Xaricdə Çıxmış Elmi Əsərlərinin Sayı:

36

Beynəlxalq Bazalarda Referatlaşdırılan və İndeksləşdirilən Jurnallarda Çap Olunan Məqalələrin Sayı:

25

Müəlliflik Şəhadətnamələrinin və Patentlərin Sayı:

1

Əsas Elmi Nailiyyətləri:

İlk dəfə kompleks parazitoloji və boikimyəvi metodları tətbiq etməklə baytarlıq təbabətində bu vaxta qədər işlədilməmiş aminturşuların alkil törəmələrinin antieimerioz təsirə malik olduğu müəyyənləşdirilmişdir. Sahib heyvanların orqanizminin biokimyəvi göstəricilərinə, yaşamalarına, çəki artımına, parazitin reproduktivliyinə əsasən amin turşu törəmələrinin quşların eimeriozu ilə mübarizədə perspektiv dərman preparatı ola biləcəyi əsaslandırılmışdır. Qanda ümumi zülalın və bir neçə zülal fraksiyasının miqdarına görə eimeriyalara qarşı işlədilən preparatların effektliyinin qiymətləndirilməsi metodu hazırlanmışdır.

Ev toyuqlarının eimeriozu (E.tenella) və onun baykoks və acı yovşan ilə müalicəsi zamanı amin turşu mübadiləsində və fermentlərin fəallığında baş verən dəyişkənliklər müəyyənləşdirilmış, parazit-sahib münasibətlərinin biokimyəvi mahiyyətinin bəzi məsələləri nəzəri cəhətdən əsaslandırılmışdır. İlk dəfə baykoks ilə acı yovşanın kombinasiyasının ev toyuqlarının eimeriozunun müalicəsində istifadə sxemləri təklif edilmişdir.

Elmi Əsərlərinin Adları:

 1. Yolçiyev Y.Y., Medetov R.İ., Ahmadov E.İ., Aliyeva F.Z., Алиева Ф.З. Koksidilerin (Apicomplexa, Coccidia) biokimyasal karakerkistiği // XІІІ Ulusal bioloji konqresi. Molekular Bioloji ve Genetik Seksiyonu, İstanbul, 1997. s. 519-526
 2. Ахмедов Э.И.. Гематологические показатели цыплят местных черных пород при экспериментальных эймериозах – Eimeria tenella // Bicниk Запорiзького Нацiонального Унiверсiтету, Бiологiчнi науки, №2, Запорiжжя 2012, с.29-35.
 3. Ахмедов Э.И.. Биохимическая оценка лечебной эффективности байкокса при кокцидиозе цыплят местных черных пород Азербайджана //Вестник Саратовского госаграрногоуниверситета,   2013, №7,  8-10.
 4. Ахмедов Э.И.. Влияние кокцидиоза на содержание аминокислот в печени цыплят // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия Биология, Вып. 16, №1035, 2012, с.32-36.
 5. Ахмедов Э.И. Сравнительное исследова-ние активности трансаминаз в крови цыплят, зараженных Eimeria tenella и леченных байкоксом // Вестник Харьковского национального университета имени В.Н. Каразина, серия  Биология, Харков. Нац. Уни. Вып. 17, №10 (56), 2013, с.5-9
 6. Ахмедов Э.И. Оценка состояния организма цыплят по биохимическим показателям в период лечения эксперименталь-ного эймериоза (Eimeria tenella) // Вестник БГУ. Серия 2. Химия. Биология. География . 2014 № 1, c. 3-11.
 7. Ahmadov E.İ. Dynamics of free amino acids in the serum of chickens for the treatment of experimental eimeriosis (Eimeria tenella) // Journal of Applied Environmental and Biological Sciences (JAEBS), 2014, p.112-118.
 8. Hajiyeva N.A, Ahmadov E.I. Intestinal parasites in domestic pigs (Sus scrofa domesticus) in farms of Azerbaijan // Journal of Entomology and Zoology Studies 2016, 4(3), p.170-173.
 9. Ahmadov EI, Topciyeva ShA, Hasanova JV and Namazova AA. Effects of herbal plants on ducks and quail infected with Eimeria species // Journal of Entomology and Zoology Studies 2016; 4(4): 1150-1152.
 10. Samadova SO, Ahmadov EI, Hasanova JV Mammadova FZ. Blood parasites in Galliformes from the some districts of Absheron region // Journal of Entomology and Zoology Studies 2017; 5(6): 2404-2407.
 11. Ahmadov EI. Hasanova JV Topchiyeva Sh.A. Mammadova FZ. Mammadova SM. Determination of the Activity of ALT and AST Enzymes of Blood in the Sheep Infected with Helminthes // Toxicology: Open Access, 2018, 3p. DOI: 10.4172/2476-2667.1001138.
 12. Ahmadov EI., Hasanova JV., Samadova SO., Topchiyeva Sh.A. Leucocytozoonosis in Chickens (Gallus Gallus Domesticus) // Acta Scientific Medical Sciences February 2019,, Volume 3, Issue 2, p. 110-112.
 13. Ahmadov EI, Hasanova JV, Mammadova FZ Topchiyeva ShА. Effects of the Artemisia absinthium L. Extracts on Eimeria tenella Oocysts In Vitro. Acta Scientific Microbiology, September 2019, Volume 2, Issue 9, p.135-140.

Respublika, Beynəlxalq və Xarici Ölkələrin Elmi Qurumlarında Üzvlüyü:

Azərbaycan Zooloqlar Cəmiyyətinin və Azərbaycan Biokimyaçılar Cəmiyyətinin üzvü

Pedaqoji Fəaliyyəti:

2000-2013 illərdə Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasında dosent

2014-2020 Azərbaycan Texniki Universitetində dosent