Sonuncu çap olunan

2018 Cild 1

S. No. Başlıq və Müəlliflər
1
Azərbaycanın Oğuz rayonunda eritrositar qlyukoza-6- fosfatdehidrogenaza fermentinin biokimyəvi polimorfizmi
Ağayeva S.Ə., Kiçibəyov B.R.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 113  Endirmə: 22   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 1-5
2
Naxçıvan Muxtar Respublikası faunasının onayaqlı (Crustacea, Decapoda) xərçəng növləri
Bayramov A.B, Məhərrəmov M.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 38  Endirmə: 10   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 21-29
3
Qəhvəyi yastıcanın (Hemiptera, Diaspididae; Chrysomphalus dictyospermi Morgan) bəzi bioloji xüsusiyyətləri
Abasova N.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 12  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 5-8
4
Desımetr diapazonunda aşağı intensivlikli elektromaqnit dalğalarının qanda lipid pereoksidləşməsinə və ümumi antioksidant fəallığına təsiri
Abbasova M.T.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 13  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 9-15
5
Zümrüdü və Qafqaz qırqovul balalarının müqayisəli inkişaf göstəriciləri
Əhmədov B.Ə., Mədətov R.İ., Həmzəyeva G.F., Əliyeva S.İ., Əliyeva A.R.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 12  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 31-33
6
Aşaği Kürün göl və axmazlarinin iynəcə sürfələri - Odonata, larva. Növ tərkibi, yayilmasi, faunistik oxşarliq indeksi (index of similarity) və ümumilik əmsali
Əliyev A.R.1, Tapdıqova K.A.2, Quliyeva S.A.3
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 13  Endirmə: 8   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 35-42
7
Azərbaycan faunasında Sciurus cinsinə (Rodentia) daxil olan sincab növlərinin karioloji, morfoloji xüsusiyyətləri, qorunması
Əskərov E.K. 1, Quliyev Q.N1., İbrahimli A.Ş. 2
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 13  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 43-50
8
Gəncə-Qazax bölgəsində ev keçilərinin (Capra hırcus) helmint faunasının ekoloji-coğrafi təhlili
Həsənova A.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 5   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 51-55
9
Azərbaycan şərqində Archips xylosteana Linnaeus, 1758 yarpaqbükəninin tədqiqi
Məhərrəmova Ş.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 13  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 60-66
10
Bildirçinlərin assosiativ invaziyalarının müalicəsində kəklıkotu (Thymus serpyllum) və acı bibərin (Capsicum annuum) quşların bəzi biokimyəvi göstəricilərinə təsiri
Məmmədova F.Z., Əhmədov E.İ., Həsənova J.V., İsmayılzadə S.E., Səmədova S.O., *Rüstəmova A.O.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 12  Endirmə: 8   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 67-75
11
Müxtəlif yastıca növlərinin meyvə bitkilərinə təsiri xüsusiyyətlərinin öyrənilməsi
Qurbanov M.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 56-59
12
Döl dövründə müxtəlif səviyyəli hipoksiyanın ağ siçovulların baş beynində laktatdehidrogenaza və piruvatkinaza fermentlərinin fəallığına təsiri
Rəşidova A.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 7   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 106-119
13
Kür çayının deltasında oturaq quş populyasiyalarının qışlama dövründə trofik əlaqələri
Tağıyev Ə.N.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 12  Endirmə: 7   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 120-128
14
Эритреиды (Acariformes:Actinedida:Erythraeidae)
Асланов О.Х.1, Ализаде Г.А.2
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 7   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 129-134
15
Особенности распределение кровососущих комаров в естественно-климатических районах Северного Кавказа
Гаджиева С.С.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 11  Endirmə: 7   |   Ölkə:   |   Səhifələr: 135-142
16
Влияние гипоксии на электрическую активность мозга крольчат разного возраста
Гусейнов А. Г.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 143-152
17
Новый случай мутации гена BCKDHB 508 (С-Т) в гомозиготном состоянии при болезни запаха кленового сиропа
Гусейнова Л.С.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 153-157
18
Математическое моделирование в изучении синэкологии хищных членистоногих
Мамедов А.А., Новрузов Н.Э.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 11  Endirmə: 7   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 159-167
19
Etanolun 30 günlük heyvanların MSS-nin müxtəlif strukturlarının toxumalarında QAYT, Qlu və Asp-ın miqdarına döl dövründə xroniki təsiri
Məmmədova İ.Ə.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 5   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 76-81
20
Sutkalıq ritmin aktiv və passiv fazalarının qapalı şəraitdə yetişdirilən yapon bildirçinlərinin (Japonicus coturnix L) yumurtalığının inkişafına təsiri.
Musayev A.M., Əliyev Ə.H., Əliyeva F.Ə., İbrahimova S.Ş., Quliyeva S.B.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 92-98
21
Xəzər dənizinin Abşeron-Qobustan sahil zolağında qaraördək (Aythya Boie., 1822) və pazdimdik (Mergus Linn., 1758) cinslərinə daxil olan növlərin müasir vəziyyəti və say dinamikası
Muxtarov H. Ş.1, Babayev İ.R.2, Hüseynov R.Ə.3, Rəcəbova S.S.4
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 10  Endirmə: 7   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 83-91
22
Məcburi acqalmanın fərdi inkişafın erkən mərhələlərində aralıq beyin strukturlarında gedən aminturşu mübadiləsinə təsiri
Orucova M.Ə., Ağayeva L.Ü., Hüseynova L.M.
DOI:
Xülasə  |  Endirmə  |  Baxış: 12  Endirmə: 6   |   Ölkə: Azərbaycan   |   Səhifələr: 100-105